Czy skarga kasacyjna w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym jest dopuszczalna?

Posted on Posted in Inne

Spraw, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje zawierane umowy o dzieło uznając je za umowy zlecenia (dokładnie umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu) są tysiące. Z reguły po kontroli ZUS i wydaniu przez ZUS decyzji, w której organ stwierdza, że umowa podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom, przedsiębiorca odwołuje się do sądu. Niestety, zazwyczaj sąd okręgowy i sąd apelacyjny oddalają takie odwołanie przyznając rację Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas przedsiębiorca ma możliwość złożenia skargi kasacyjnej. Coraz częściej pojawia się przy tym pytanie (a w zasadzie wątpliwości sądów) – czy skarga kasacyjna w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym jest dopuszczalna i czy zależy to od wartości przedmiotu zaskarżenia?

Dopuszczalność skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym jest dopuszczalna. Wynika to art. 398[2] § 1 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że skarga kasacyjna może być wniesiona w sprawie o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

W kategorii spraw o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego mieszczą się m.in. sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym, czyli sprawy zainicjowane odwołaniem od decyzji ZUS, w której umowa o dzieło została uznana za umowę zlecenia. Wyjaśnił to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt III UZP 2/16. Sąd Najwyższy wskazał, że:

W art. 476 § 5 pkt 2 k.p.c. sprawy o świadczenia z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego (art. 476 § 5 pkt 2 lit. a, c i d k.p.c.) zostały wyraźnie odróżnione od spraw o ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub wymiaru składki z tego tytułu (art. 476 § 5 pkt 2 lit. b k.p.c.). Są to sprawy, które w praktyce określa się jako sprawy „o podleganie ubezpieczeniom społecznym”, a które według art. 398[2] § 1 k.p.c. mieszczą się w kategorii spraw „o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”.

W zakresie spraw o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego mieszczą się więc bez wątpienia sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Wartość przedmiotu zaskarżenia a skarga kasacyjna

W sprawach o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego możliwość wniesienia skargi kasacyjnej jest niezależna od wartości przedmiotu zaskarżenia. Wartość przedmiotu zaskarżenia ma znaczenie wyłączenie dla podstawy ustalenia wysokości wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika i pozostaje bez znaczenia dla dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej.

Sprawy takie mają co prawda charakter spraw majątkowych (dotyczą praw majątkowych), ale pozostaje to bez znaczenia dla konkluzji, że wartość przedmiotu zaskarżenia nie wpływa na prawo do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym. Wyjaśnił do Sąd Najwyższy w cytowanym już orzeczeniu:

Wszystkie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych są co do zasady sprawami o prawa majątkowe i tak należy je traktować. Pośrednio wynika to z art. 398[2] § 1 zdanie drugie k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że wymienione kategorie spraw mają charakter majątkowy, jednak wartość przedmiotu zaskarżenia nie determinuje dopuszczalności skargi kasacyjnej, która w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przysługuje co do zasady wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi co najmniej 10.000 zł (art. 3982 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.).

z innych kategorii

Dom Meblowy „Emilia” w nowej lokalizacji

Dobre wieści dla warszawiaków i fanów dzieł architektonicznych doby modernizmu. Dom Meblowy “Emilia” trafi do nowej lokalizacji. Prace związane z przeniesieniem elementów dawnego pawilonu Domu Meblowego „Emilia” w okolice Pałacu Kultury i Nauki nabierają tempa, o czym donosi prasa: https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,emilie-zmienia-w-oranzeriebr-nie-bedzie-podrobka-budynku,248998.html. A piszemy o tym nie bez powodu. Pracownią architektoniczną odpowiedzialną za ten projekt jest nasz […]

Czy skarga kasacyjna w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym jest dopuszczalna?

Spraw, w których Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje zawierane umowy o dzieło uznając je za umowy zlecenia (dokładnie umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu) są tysiące. Z reguły po kontroli ZUS i wydaniu przez ZUS decyzji, w której organ stwierdza, że umowa podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom, przedsiębiorca odwołuje się do sądu. Niestety, […]